ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

| ข่าวสินเชื่อ | February 25, 2016
ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรกร และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดย ธ.ก.ส. ซึ่งประกอบด้วย โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตร (SMAEs) เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ด้วยวงเงินสินเชื่อรวม 72,000 ล้านบาท โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้งด้วยวงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งปี 2558/2559 ด้วยวงเงินอีก 6,000 ล้านบาท

โดย ธ.ก.ส. เองมีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMAEs ตามที่ครม.มีมติให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน รวมถึงในการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ ในวงเงิน 72,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนของรัฐบาล

สำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SMAEs

โดยโครงการนี้กำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ปีที่ 1-7 จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราปกติของธนาคาร และกำหนดให้สินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยทั่วประเทศให้เป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตร กว่า 7,305 ราย หรืออย่างน้อย 1 ตำบล ต้องมีผู้ประกอบการ SME เกษตร 1 ราย

นอกจากนี้แล้วผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ยังได้ดำเนินโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการผลิตการเกษตรตามมาตรฐานคุณภาพที่มีตลาดรองรับ โดยสนับสนุนเงินทุนแก่ชุมชนในการจ้างผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตและให้เกิดการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและเพื่อพัฒนาสู่การจัดตั้งกองทุนเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล

อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบวิกฤติภัยแล้งที่ส่งผลต่อการผลิตและรายได้ของเกษตรกรในปัจจุบัน โดยดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา (Contract farming) ระหว่างชุมชนกับผู้รับซื้อผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรจะไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการผลิตและการตลาด โดยยึดหลักการดำเนินการในรูปแบบของการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างรัฐและประชาชนภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกร

สำหรับในเบื้องต้นได้มีกำหนดประเภทผลผลิตไว้ 6 ชนิด ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วเหลือง) ผักคะน้า กวางตุ้ง เห็ดฟาง เมล่อนและหญ้าเนเปียร์ แต่สำหรับผลผลิตอื่นๆ หากชุมชนจะดำเนินการจะต้องมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนก่อน

ทั้งนี้โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อชุมชน คิดดอกเบี้ยจากชุมชนในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี โดยรัฐบาลจจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างแทนชุมชน กำหนดชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท โดยให้แต่งตั้งพนักงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.ทุกจังหวัดและสาขา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (Mr. XYZ) ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม และกำกับการดำเนินงานโครงการในแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ตามโครงการนี้นั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ ดังนี้ รายได้ = (X+Y+Z) โดยที่
X คือ รายได้จากค่าเช่าที่ดินเพื่อการผลิต
Y คือ รายได้จากค่าจ้างแรงงานการผลิต
Z คือ เงินปันส่วนให้แก่สมาชิกตามโครงการหลังจากหักค่าใช้จ่ายของชุมชน

ที่มา infoquest

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • อาชีพเสริมหลังเลิกงาน เริ่มด้วยทุนสินเชื...

  by on 4 hours ago - 0 Comments

  การมีหน้าที่การงานที่ดี มีรายได้ประจำทุกเดือนนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่อย่างที่ทราบกันดีว่ารายจ่ายทุกวันนี้มีให้ไหลออกมากมายหลายช่องทาง ทั้งค่ากิน ค่าอ...

 • 1-12050R12U1131

  ทลายแหล่งเงินกู้ดอกโหดกลางกรุง รวบนายทุน...

  by on 21 hours ago - 0 Comments

  ทลายแหล่งเงินกู้ดอกโหดกลางกรุง รวบนายทุนพร้อมแก๊งหมวกกันนอคกว่า 10 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจกายน 2561 ที่ผ่านมา พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. พร้อมเจ้าหน้า...

 • ธนชาต กระตุ้นสินเชื่อบ้านปลายปี จับมือ p...

  by on November 15, 2018 - 0 Comments

  ธนชาต กระตุ้นสินเชื่อบ้านปลายปี จับมือ property perfect เสนอดอก 3% คงที่ 3 ปี นางธีรนุช ขุมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนา...

 • อิออนจัดโปร งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ คร...

  by on November 6, 2018 - Comments Off on อิออนจัดโปร งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13

  อิออนจัดโปร งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่เตรียมตัวฉลองฤดูหนาวนี้กับโปรโมชั่น สุ...

 • ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุ...

  by on October 28, 2018 - Comments Off on ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลผ่าน TMB Touch ได้แล้ว

  ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลผ่าน TMB Touch ได้แล้ว ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องก...