ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

| ข่าวสินเชื่อ | February 25, 2016
ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรกร และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดย ธ.ก.ส. ซึ่งประกอบด้วย โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตร (SMAEs) เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ด้วยวงเงินสินเชื่อรวม 72,000 ล้านบาท โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้งด้วยวงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งปี 2558/2559 ด้วยวงเงินอีก 6,000 ล้านบาท

โดย ธ.ก.ส. เองมีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMAEs ตามที่ครม.มีมติให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน รวมถึงในการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ ในวงเงิน 72,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนของรัฐบาล

สำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SMAEs

โดยโครงการนี้กำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ปีที่ 1-7 จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราปกติของธนาคาร และกำหนดให้สินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยทั่วประเทศให้เป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตร กว่า 7,305 ราย หรืออย่างน้อย 1 ตำบล ต้องมีผู้ประกอบการ SME เกษตร 1 ราย

นอกจากนี้แล้วผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ยังได้ดำเนินโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการผลิตการเกษตรตามมาตรฐานคุณภาพที่มีตลาดรองรับ โดยสนับสนุนเงินทุนแก่ชุมชนในการจ้างผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตและให้เกิดการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและเพื่อพัฒนาสู่การจัดตั้งกองทุนเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล

อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบวิกฤติภัยแล้งที่ส่งผลต่อการผลิตและรายได้ของเกษตรกรในปัจจุบัน โดยดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา (Contract farming) ระหว่างชุมชนกับผู้รับซื้อผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรจะไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการผลิตและการตลาด โดยยึดหลักการดำเนินการในรูปแบบของการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างรัฐและประชาชนภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกร

สำหรับในเบื้องต้นได้มีกำหนดประเภทผลผลิตไว้ 6 ชนิด ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วเหลือง) ผักคะน้า กวางตุ้ง เห็ดฟาง เมล่อนและหญ้าเนเปียร์ แต่สำหรับผลผลิตอื่นๆ หากชุมชนจะดำเนินการจะต้องมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนก่อน

ทั้งนี้โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อชุมชน คิดดอกเบี้ยจากชุมชนในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี โดยรัฐบาลจจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างแทนชุมชน กำหนดชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท โดยให้แต่งตั้งพนักงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.ทุกจังหวัดและสาขา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (Mr. XYZ) ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม และกำกับการดำเนินงานโครงการในแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ตามโครงการนี้นั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ ดังนี้ รายได้ = (X+Y+Z) โดยที่
X คือ รายได้จากค่าเช่าที่ดินเพื่อการผลิต
Y คือ รายได้จากค่าจ้างแรงงานการผลิต
Z คือ เงินปันส่วนให้แก่สมาชิกตามโครงการหลังจากหักค่าใช้จ่ายของชุมชน

ที่มา infoquest

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • ออมสิน เผยปี 2564 สินเชื่อปล่อยใหม่กว่า ...

  by on February 14, 2022 - Comments Off on ออมสิน เผยปี 2564 สินเชื่อปล่อยใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท

  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ "ธนาคารเพื่อสังคม" ว่า เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคาร...

 • สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน “ซีไอเอ็มบี ไทย ออ...

  by on February 25, 2021 - Comments Off on สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน “ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช” ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19% ต่อเดือน เงินด่วนปลอดภัย ไร้กังวลช่วงCOVID-19

  สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน "ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช" ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19% ต่อเดือน เงินด่วนปลอดภัย ไร้กังวลช่วงCOVID-19 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย "เงินด่วนปลอดภัย...

 • เคทีซีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 0.93%...

  by on January 28, 2021 - Comments Off on เคทีซีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 0.93% ต่อเดือน หนุนสู้วิกฤตโควิด-19

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)  ได้ประกาศจัดแคมเปญพิเศษต่อเนื่องช่วยผู้บริโภคด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” เหลือ 0.93% ต่อเดือ...

 • images

  บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงาน...

  by on November 26, 2019 - Comments Off on บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงานเป็นดอกเห็ด

  บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงานเป็นดอกเห็ด ช่วงนี้ถ้าท่านนั่งรถผ่านไปตามเมืองต่างๆ ก็จะเห็นป้ายบริการเงินด่วนเปิดบริการกันเป็นดอกเห็ด ไม่ว่าจะเจ้าดังๆ...

 • คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอ...

  by on October 23, 2019 - Comments Off on คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอส โปรดอก 2.5% 3 ปี

  คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอส โปรดอก 2.5% 3 ปี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคร...