ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on ธอส. เตรียมอุ้มผู้สูงวัยและผู้มีรายได้น้อย

ธอส. เตรียมอุ้มผู้สูงวัยและผู้มีรายได้น้อย

| ข่าวทั่วไป | May 3, 2016
ธอส. เตรียมอุ้มผู้สูงวัยและผู้มีรายได้น้อย

จากนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และได้ในวงเงินกู้ที่สูงขึ้นเพียงพอต่อการกู้เงินซื้อบ้านในยุคนี้ ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินของภาครัฐ จึงเป็นผู้รับหน้าที่สำคัญในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้

ด้านนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธอส. กล่าวว่า ธอส.ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในประเด็นดังกล่าว โดยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ธอส.ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 2.7 ล้านครัวเรือน จากทั้งหมด 4.6 ล้านครัวเรือน ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ทั้งนี้ ธอส.ได้จัดทำ “มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง” ที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยกำหนดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นมาตรการที่ช่วยให้ประชาชนได้รับวงเงินกู้ที่สูงขึ้น เพียงพอต่อการซื้อบ้าน ด้วยการใช้เงื่อนไขผ่อนปรนในการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้เพิ่มเป็น 40-50% ของรายได้สุทธิต่อเดือน โดยตัวเลขล่าสุดมียอดยื่นกู้สะสมถึง 23,515 ล้านบาท ยอดอนุมัติสินเชื่อ 15,239 ราย คิดเป็นวงเงิน 21,107 ล้านบาท

สำหรับในปี 2559 นี้ ธอส.จะพัฒนาโครงการที่สำคัญต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุของไทย ตามนโยบายรัฐบาล 4 โครงการ คือ

1.) ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ ทหารและตำรวจชั้นผู้น้อย

2.) โครงการสินเชื่อที่สนับสนุนด้านเงินทุนให้กู้ยืมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุของไทย

3.) จัดทำบัตรเติมเงิน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระค่างวดเงินกู้ และ

4.) การทำธุรกรรมต่างๆ กับพันธมิตร ซึ่ง ธอส.จะเร่งผลักดันให้โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วที่สุด หรือเริ่มเห็นภายใน 6 เดือนข้างหน้าเป็นต้นไป

สำหรับโครงการแรกคือ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการชั้นผู้น้อย” ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารจะสนับสนุนด้านเงินทุนในการกู้ยืมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อสร้างที่พักประเภทแฟลตให้เช่าในราคาต่ำ ในเขตที่ดินของรัฐ และจะให้สินเชื่อสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อย ของหน่วยงานราชการทหารทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจชั้นผู้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ซึ่งที่อยู่อาศัยประเภทนี้ จะมีลักษณะเป็นบ้านกึ่งสวัสดิการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับรายละเอียดการปล่อยสินเชื่อในประเภทนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 3 เดือน

โครงการที่สองคือ เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ธอส.จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำ โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการให้ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดย ธอส.พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะร่วมดำเนินการจัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในระหว่างนี้กำลังเตรียมพิจารณาเรื่องเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการใน 6 เดือนจากนี้

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนี้ จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหากการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ธอส.ก็พร้อมจะให้การสนับสนุนเช่นกัน

โครงการที่สามคือ การจัดทำ “บัตรเติมเงิน” หรือ “Debit Card” ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนต่อนโยบาย e-Payment ของรัฐบาล โดยโครงการนี้จะสามารถนำไปใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งผู้ชำระเงินด้วยวิธีนี้จะได้รับหลักฐานการรับชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking นอกจากนี้ธนาคารจะร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ที่ถือบัตรนี้ โดยจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการนำบัตรไปแสดงเพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการได้อีกด้วย

โครงการที่สี่คือ การเตรียมความพร้อมผู้ที่ต้องการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยให้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนการกู้ซื้อบ้าน และการสร้างวินัยด้านการเงินก่อนการมีบ้านเพื่อให้คนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการแก้จุดอ่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งของลูกค้าสินเชื่อในเรื่องหลักฐานทางการเงินและวินัยทางการชำระเงิน และการดำเนินการโครงการนี้ ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการช่วยผลักดันให้โครงการบ้านประชารัฐ รวมถึงโครงการอื่นๆ ในระยะยาวให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้อีกด้วย

นอกจากนี้แล้วนายสุรชัยยังได้กล่าวถึง โครงการบ้านประชารัฐ ว่าตั้งแต่เปิดรับคำขอยื่นกู้ตั้งแต่ 23 มี.ค.-20 เม.ย. มีผู้ขอยื่นกู้รวม 26,173 ราย คิดเป็นวงเงิน 21,594 ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว 1,903 ราย 1,681 ล้านบาท ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 413 ล้านบาท ทั้งนี้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจยังยื่นคำขอกู้ได้ตามปกติ เพราะ ธอส.ยึดหลักการให้เงินกู้แก่ผู้ที่มีความพร้อม และทำนิติกรรมสัญญาก่อน ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ธอส.อนุมัติได้น้อย เพราะลูกค้ากลุ่มนี้อาจมีปัญหาเรื่องเอกสาร หลักฐานทางการเงินไม่ครบ ทำให้ล่าช้าไปบ้าง แต่ขณะนี้ ธอส.ได้มีทีมงานจัดทำ และวิธีการเตรียมความพร้อมแก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งคาดว่าภายใน 6 เดือนหลังจากนี้ จะเดินหน้าได้เร็วขึ้น

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ไทยโพสท์

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • 92465-1

  เงินกู้ออนไลน์ ได้จริงมีหรือไม่ เงินด่วน...

  by on October 29, 2023 - Comments Off on เงินกู้ออนไลน์ ได้จริงมีหรือไม่ เงินด่วนออนไลน์มีจริงหรือไม่

  ด้วยปัจจุบันมิจฉาชีพทางเครือข่ายออนไลน์นั้นมีมาก วันนี้เรามาดูกันนะครับว่า เงินกู้ออนไลน์นั้นมีจริงหรือไม่ หรือรายไหนบ้างที่กู้เงินด่วนออนไลน์ เงินกู้ออนไลน์...

 • ออมสิน เผยปี 2564 สินเชื่อปล่อยใหม่กว่า ...

  by on February 14, 2022 - Comments Off on ออมสิน เผยปี 2564 สินเชื่อปล่อยใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท

  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ "ธนาคารเพื่อสังคม" ว่า เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคาร...

 • สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน “ซีไอเอ็มบี ไทย ออ...

  by on February 25, 2021 - Comments Off on สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน “ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช” ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19% ต่อเดือน เงินด่วนปลอดภัย ไร้กังวลช่วงCOVID-19

  สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน "ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช" ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19% ต่อเดือน เงินด่วนปลอดภัย ไร้กังวลช่วงCOVID-19 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย "เงินด่วนปลอดภัย...

 • เคทีซีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 0.93%...

  by on January 28, 2021 - Comments Off on เคทีซีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 0.93% ต่อเดือน หนุนสู้วิกฤตโควิด-19

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)  ได้ประกาศจัดแคมเปญพิเศษต่อเนื่องช่วยผู้บริโภคด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” เหลือ 0.93% ต่อเดือ...

 • images

  บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงาน...

  by on November 26, 2019 - Comments Off on บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงานเป็นดอกเห็ด

  บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงานเป็นดอกเห็ด ช่วงนี้ถ้าท่านนั่งรถผ่านไปตามเมืองต่างๆ ก็จะเห็นป้ายบริการเงินด่วนเปิดบริการกันเป็นดอกเห็ด ไม่ว่าจะเจ้าดังๆ...